RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych POlŚ

 KLAUZULA INFORMACYJNA


Stanowiąca spełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu administratora wobec wykonawców zamówienia publicznego dot. Realizacji projektu pn. „Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania różnorodności biologicznej. Etap III: Budowa muzeum przyrodniczego” w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(PO liŚ 2014-2020) z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33 jest podmiotem przetwarzającym (tzw. Procesorem) dane osobowe na podstawie umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą (Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) umocowaną na podstawie porozumienia zawartego z administratorem do dalszego powierzania powierzonych danych osobowych.
2. W przypadku pytań mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
- Inspektor Ochrony Danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju : IOD@miir.gov.pl
- Inspektor Ochrony Danych Procesora: iodo@pnbt.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO liŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji i rozliczenia projektu w ramach działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Państwa dane będą przetwarzane przez Procesora również w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku udziału w realizacji umowy o zamówienie publiczne dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest wystawienie faktury w związku z realizacją umowy.
Podstawą prawną przetwarzania jest:
- art. 6 ust. 1 lit. b - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. e – wykonanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- art. 6 ust. 1 lit. c – realizacja ciążącego na administratorze obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa europejskiego i krajowego m.in.:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
• rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Minister może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia/formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON.
2) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres korespondencji.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być :

• podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO liŚ powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcję Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
• instytucję, organy i agencję Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO liŚ 2014-2020,
• podmioty, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów tj. dostawcy usług IT, poczta, bank, serwis oprogramowania, serwis systemu monitoringu wizyjnego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
‒ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera),
‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące
w Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu oraz realizacją umowy. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
7. Państwa dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 23.01.2020
Podpisał: Kamila Rekowska
Dokument z dnia: 23.01.2020
Dokument oglądany razy: 613