RSS
szukaj
A A A
SmodBIP

Rada Naukowa

Rada Naukowa PNBT - kompetencje

   Rada Naukowa Parku jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody (art. 95 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; teks jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Członków rady naukowej w liczbie od 10-20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98 ustawy).

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.
Rada naukowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

 Regulamin Rady Naukowej

Rada Naukowa PNBT - skład

  Rada Naukowa Parku Narodowego "Bory Tucholskie" powołana została Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 40). Zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej zostały wprowadzone Zarządzeniem zmieniającym z dnia 11 września 2015 r.(Dz. Urz. Min. Środ. poz. 63) oraz Zarządzeniem zmieniającym z dnia 20 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 62). To już V kadencja Rady Naukowej PNBT. Kadencja Rady będzie trwała do dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Członkowie Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" V kadencji:
1. dr Katarzyna Bociąg – Uniwersytet Gdański;
2. mgr inż. Andrzej Brunka - Urząd Gminy Chojnice;
3. prof. dr hab. Adam Choiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4. dr hab. Jarosław Czochański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - przedstawiciel samorządu Województwa Pomorskiego;
5. mgr Joanna Jarosik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
6. mgr inż. Bartosz Michał Bazela - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu;
7. dr hab. Ludwik Lipnicki, prof. Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu;
8. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
9. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
10. prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
11. prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
12. prof. dr hab. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański;
13. dr Czesław Wodzikowski - Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej;
14. mgr Zbigniew Lemańczyk - Urząd Miejski w Brusach.

 Zarządzenie Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

 Zarządzenie Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 11 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie".

   Zarządzenie  Nr 62 Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"Opublikował: Kamila Rekowska
Publikacja dnia: 04.03.2020
Podpisał: Marta Rolbiecka
Dokument z dnia: 20.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 325